رزین کاتیونی

تصفیه آب

 • 01.jpg
 • 1.jpg
 • 02.jpg
 • 2.png
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • health-care.jpg
 • medical-assist.jpg
 • oo.jpg
 • Picture2.jpg
 • Picture8.jpg
 • SCD880.jpg

سختي‌گير

از روشهاي متداول سختي زدايي استفاده از دستگاه هاي سختي گير رزيني مي باشد. دستگاه شامل يک استوانه فلزي است که در داخل آن ماده سختي زدا (رزين تبادل يوني) قرار گرفته است. رزين هاي مزبور مي توانند يون سديم را با يون هاي کلسيم و منيزيم موجود در آب مبادله نموده و جايگزين آنها نمايند. راه‌اندازي، بهره برداري و تجديد بار دستگاه سختي گير مي‌تواند به صورت دستي، نيمه اتوماتيک يا تمام اتوماتيک انجام گيرد.
موارد کاربرد سختي گيرها
1- کاهش سختي آبهاي آشاميدني
2- حذف سختي آب ديگهاي بخار
3- حذف يا کاهش سختي آب در سيستم گرمايش و سرمايش
4- حذف يا کاهش سختي آب در صنايع نساجي و رنگرزي و ...

تصفیه آب شیرین تهران زیست

مشخصات فني دستگاه
- مخزن ساخته شده از ورق کربن استيل
- سيستم هاي پخش کننده و جمع آوري آب همراه با نازل هاي مخصوص
- لوله کشي از جنس گالوانيزه، پي وي سي يا پلي اتيلن
- يک لايه شن سيليسي دانه بندي شده
- مخزن نمک (عموماً از جنس پلي اتيلن)
- کنترلر به صورت دستي، نيمه اتوماتيک يا تمام اتوماتيک
سختي گيرهاي ساخت تهران زيست به صورت کلي TZWS ارائه مي گردند. سختي گيرهاي توليدي قادرند آب با سختي کمتر از 50 کيلوگرين تا 4000 کيلوگرين را سختي گيري نمايند. طراحي و ساخت سختي گير براي ظرفيت هاي بالاتر، بر اساس اطلاعات و نياز مصرف کننده توسط کارشناسان شرکت انجام مي گيرد.

ظرفيت حذف سختي توسط رزين ارتباط کامل با مقدار نمک مورد استفاده جهت احياي رزين دارد که در جدول زير به آن اشاره شده است:
 

ظرفيت gr /lit رزين

مقدار نمک مورد استفاده gr /lit رزين

42

65

48

96

55

128

60

160

66

190

70

240

اطلاعات هيدروليکي:

نوع عملکرد

 (BV /hr) دبي مخصوص

 (m /hr) سرعت

محلول

دقيقه

سرويس

37-29

49-9 

آب ورودي

با توجه به طراحي

شستشوي معکوس

34-7

11-9 

آب ورودي

20-5 

احيا

7-2 

4-5/0 

8 - 26 NaCl

60-15 

شستشوي آرام

7-2

7-1

آب ورودي

حدود 30

شستشوي تند

40-8 

30-5

آب ورودي

حدود 30

 

Work Done

WD=Q×OH×IL

WD: Work Done                              OH: Operating Hours
Q: Flow Rate                                     IL: Ionic Load

تصفیه آب شیرین تهران زیست

Modefied Operating Capacity

Cm=C1×C2×C3×C4×C

Cm= Modefied Operating Capacity                                                 C3= Correction of operating capacity for %Na in feed 
C1= Correction of operating capacity for feed TDS                      C4= Correction of operating for TH endpoint 
C2= Correction of operating capacity for feed temperature        C= Operating Capacity

تصفیه آب شیرین تهران زیست

Volume and Height of Resin

V= WD/Cm
 H= V/A

V: Volume of Resin                                            H: Height of Resin 
A: Area of Resin ( Diameter of Resin shoud be less than 2m and more than ..... )

تصفیه آب شیرین تهران زیست

Height of Vessel

Hv= H+He+Hf

Hv= Height of Vessel                                   He=Backwash Expantion (50%-75% H) 
H=Height of Free Board

 
 

Volume of Brain Tank

Vb= (RL×V)/(Na%)

 Vb= Volume of Brain Tank                         RL= Regeneration Level Na%= 8-26%

تصفیه آب شیرین تهران زیست

Regeneration Flow Rate

Qr= (Vb× (Cs-CD))/(t×(CD-CA)

Qr: Regeneration Flow Rate                                        t : Time of Regeneration (30 min approx) 
CD: Na Concentration in Soft Water                           CS: Na% 
CA: Na Concentration in Dilution water

تصفیه آب شیرین تهران زیست

Backwash Flowrate and Required Water for Backwash

Qb= Vbw× A
 Volume= Qb × Tbw

Vbw= Backwash Velocity (8-9 m/hr)      Tbw= Time of Backwash (10 min approx)

تصفیه آب شیرین تهران زیست

Rinse Water Volume and Flow Rate

VRi=V×K
 QRi=VRi/TRi

VRi: Rinse Water Volume                                                      K: 3-6 BV 
QRi: Rinse Water Flow Rate                                                 TRi: Time of Rinse (15-30 min)

"جدول مشخصات فني فيلترهاي سختی گیر "

Model

Capacity
(
K grain)

Pressure Drop (Bar)

Resin Volume(lit)

(gpm )m3 /hr

Back wash(gpm)m3 /hr

Pipe Size(in)

Tank Dimension(cm)

Brain Tank(lit)

Regeneration Flow Rate(gpm) m3 /hr

Slow RinseFlow Rate(gpmm3 /hr

Fast Rinse Flow Rate(gpm)m3/hr

Vessel Weight(kg)

min

max

min

max

D

H

min

max

min

max

min

Max

TZWS-1

20

50

0.08

0.2

20

50

3
0.684

8
1. 824

3
0. 684

0.75

30

150

100

0.229 
0
.
052

0 576
 0
.
131

0.396
 0
.
09

1
 0
.
228

1.76
 0
.
401

4.4
1.
003

82

TZWS -2

40

80

0.09

0.17

40

75

6
1.368

12
2.
736

6
1
.
368

0.75

40

150

100

0.462
0
.
105

0.862
 0
.
196

0.792
 0
.
181

1.485
 0
.
339

3.52
 0
.
803

6.6
 1
.
505

102

TZWS -3

60

120

0.07

0.17

60

125

8
1. 824

18
4.
104


2
.
052

1

50

150

200

0.691
0
. 
157

1.439
 0
.
327

1.188
 0
.
271

2.475
 0
.
564

5.28
 1
.
204

11
2
.
508

141

TZWS -4

110

210

0.12

0.19

110

200

15
3.42

30
 6.
84

12
2
.
736

1

60

150

300

1.263
 0
.
287

2.301
 0
.
523

2.178
 0
.
497

9.6
 0.
903

9. 68
 2
.
207

17.6
 4. 
013

164

TZWS -5

210

310

0.13

0.21

200

300

30
6.84

45
10.
26

17
3
.
876

1

70

150

400

2.301 
0
.
523

3.45
 0
.
784

3.96
 0
.
903

5.94
 1
.
354

17. 6
 4
.
013

26.4
 6. 
019

255

TZWS -6

310

410

0.17

0.22

300

400

45
10.
26

60
 13.
68

22
 5
.
016

1.5

80

150

500

3.45
 0
.
784

4.598
 1
.
045

5.94
 1
.
354

7. 92
 1
.
806

26. 4
 6
.
019

35.2
  8
. 
026

312

TZWS-7

410

580

0.17

0.25

400

550

60
13
.
68

85
 19.
38

27
6.156

1.5

90

150

800

4.598
1
.
045

6.322
 1
.
437

7.92
 1
.
806

10.89
 2
.
483

35. 2
 8
.
026

48.4
 11
.
035

364

TZWS -8

580

680

0.2

0.25

550

650

85
19
.
38

100
 22
.
8

34
7.752

2

100

150

800

6.322
1
.
437

7.476
 1
.
699

10.89
 2
.
483

12.87
 2
.
934

48.4
 11
. 
035

57. 2
  13
.
042

536

TZWS -9

680

820

0.25

0.29

650

775

100
 22
.
8

120
 27.36

34
7
.
752

2.5

100

200

1000

7. 476
1
. 
699

8.91
 2
.
025

12.87
 2
.
934

15.342
 3
.
498

57.2
 13
.
042

68.
 15
.
55

610

TZWS-10

820

900

0.23

0.25

775

850

120
27
.
36

130
 29
.
64

41
9.348

2.5

110

200

1000

8.91
 2
. 
025

9.772
 2
.
221

15.342
 3
.
498

16.83 
3
.
837

68. 2
 15
. 
55

74.8
 17
.
054

680

TZWS-11

920

1030

0.22

0.25

875

975

135 30.78

150
 34
.
2

49
11
.
172

2.5

120

200

1500

10.058
2
.
286

11.211
 2
.
548

17.325
 3
. 
95

19.305
 4
.
402

77
 17
.
556

85.8
  19
.
562

749

TZWS-12

1030

1350

0.25 0.35 975 1275 150 34.2 195
 44
.46
49
11
. 
172
2.5 120 200 1500 11. 211 2. 548 14.661
 3
.
332
19. 305
 4
. 
402
25. 245
 5
. 
756
85. 
 19
. 
562
112.2
 25
.
582
749
TZWS-13

1350

1550

0.26

0.36 1275 1475 195 44.46 235
 53
.
58
57
12.996
3 130 200 2000 14. 661 3. 332 16.958
 3
.
854
25. 245
 5
. 
756
29. 205
 6
. 
659
112. 2
 25
. 
582
129.8
 29
.
594
1225
TZWS-14

1600

1970

0.27 0.37 1525 1850 230 52.44 285
 64
.
98
67
15
. 
276
4 140 250 2000 16. 958 3. 985 21.27
 4
.
834
30. 195
 6
. 
884
36. 63
 8
. 
352
134.
 30
. 
598
162.8
  37
.
118
1456
TZWS-15

1970

2200

0.26 0.36 1875 2075 285 64.98 310
 70
.
68
76
17
.
328
4 150 250 3000 21. 56 4. 9 23.857
 5
.
422
37. 125
 8
. 
465
41. 085
 9
. 
367
165 
 37
. 
62
182.6
41
.
633
1517
TZWS-16

2100

2500

0.27 0.37 2000 2375 300 68.4 360
 82
.
08
87
19.836
4 160 250 3000 23  5.226 27.306
 6
.
206
39. 6
 9
. 
029
47. 025
 10
. 
722
176
  40
. 
128
209
 47
.652
1649
TZWS-17

2500

3000

0.37 0.44 2375 2825 360 82.08 430
 98
.
04
87 
19.836
4 160 300 4000 27.306 6.206 32.481
 7
.
382
47. 025
 10
. 
722
55. 935
 12
. 
753
209 
 47
. 
652
248. 6
 56
.
681
1807
TZWS-18

3000

4000

0.35 0.38 2825 3825 430 98.04 500
114
102
23
.
256
6 180 300 5000 32.481 7.382 43. 978
 9
.
995
55. 935
 12
. 
753
75. 735
 17
. 
268
248.6
  56
.
681
336. 6
  76
.
745
 

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار